Det här är hela det manifest min farfar Knut Nilsson skrev för så länge sen som motvikt till de andra manifest som just då florerade som värst. Det här är ett äkta manifest skrivet av en oberoende individ som inte trodde på organisationer och såg dem som ett negativt inflytande över den fria människans utveckling.

Min farfar var således inte hejdukare åt de styrande, åt någon mystisk elit, åt Illuminati. Inte som vår nya statsminister, som är bilderbergare, dvs arbetar tillsammans med hela Nya Världsordningens maskineri mot ett globalt samhälle där varje människa, likt i Orson Wells 1984, bara är en liten kugge, utan eget värde. Ett slavsamhälle. Hur är folk funtade som väljer en regering som arbetar 100% för Illuminati? Tja, även den förra gick mer eller mindre i deras ledband, och likt Clintons alla fina sociala förbättringar snabbt röjdes undan, lär så ske här nu. Det var liksom planen - ge en julklapp och ta tillbaka den. Sånt är så deprimerande, och deprimerade människor, chockade, traumatiserade, är så lättledda. Som får. Bä! Nej, läs istället det här manifestet och se att det är till oss själva och vår jord vi måste vända oss för stöd och självkänsla, inte till några manipulerande makthavare med feta organisationer bakom sig, som i slutändan alltid styrs av samma elitiska pack.

Manifest1 - 18 kb | Manifest2 - 61 kb | Manifest3 - 62 kb | Manifest4 - 44 kbAvskrivet 2006-09-22.

"Den nuvarande världsåskådningen är fotad på det Kommunistiska eller de materialistiska Manifestet i alla dess variationer. Det vill säga samhällets industralisering, organisering och centralisering, företagarnas och böndernas likvidering och ersättande med tjänstemän och lönearbetare. Denna den materialistiska grundåskådningsläran bär i sig själv fröet till sin egen undergång. Liksom inga träd växer in i himmelen och inga backar bära evigt uppför faller denna konstlade konstruktion samman likt kulturen före denna, som kommit och gått genom årtusenden. Det är endast det långsammare eller hastigare tempot som blir av intresse.

Om vi betänka t ex det nu pågående väldskriget, där till sist inga segrare eller besegrade finnas utan endast kommer att finnas överlevande och döda är detta endast en naturlig konsekvens av den sk vetenskapliga materialismen. Hur länge detta krig skall vara, vet ingen, men en sak kunna vi redan vara övertygade om - att om några rester överhuvudtaget återstår vid dess slut, det endast uppstår en vapenvila. Hur lång denna blir är beroende av några personligheters förmåga att under längre eller kortare tid avvärja det slutliga sammanbrottet. Dess öde är oundlikligt, därför att denna konstlade konstruktion vilar på en lögn, läran om industrins hegenomi över jordbruket, dvs drivhusväxtens makt och bestämmanderätt över naturväxten eller det konstlade samhällets diktatur över det naturliga och alla individer efter samma mall.

Dess yttersta konsekvenser kan varje människa nu vara vittne till, när den tekniska triumfen består i att bygga och handhava de effektivaste förstörelsemedel, se där en av denna maktläras yttersta konsekvenser, parad med det lika stora andliga förfallet. Denna materialistiska kultur har varit inställd på, att på kortast möjliga tid förvandla alla naturliga värden i pengar, värden som kommande generationer skulle levat och fröjdats av under årtusenden. Ett infernaliskt letande efter och en ständig strid på liv och död om nya kol-, olje- och malmfält har bedrivits för att på kortast möjliga tid utpumpa desamma, skogarna skövlas och den naturliga fruktbarheten i jorden utsuges och göres steril med konstlade medel. Se expempel på de förut fruktbara amerikanska prärierna, som nu äro sandöknar, utplundrade av ett sjukligt penningbegär. Eller se på vårt eget Weibullsholm, där stora förut fruktbara jordars naturliga reaktion, utsugits genom den materialistiska agronomvetenskapens konstlade retningsmedel. Den naturliga växtnäringen, som genom skördarna fraktats in till städerna, de stora mänskliga drivhusen, förbrukas och genom de moderna rörledningarna spolas i havet eller floderna, påskynda denna onaturliga process. Eller se på våra husdjur hur deras naturliga motståndskraft undergräves med konstlade fodermedel och falsk drivhustillvaro. Tuberkulos, smittsamma kastningar, mul- och klövsjuka, mjältbrand etc. äro några av dess följdverkningar.

Människan utplundrar genom sin så kallade vetenskap de fysiska funktionerna hos våra husdjur, allt för att tillfredsställa den nu levande generationens materialistiska njutningslystnad eller betrakta huru hennes högfärdiga maskinkultur är i färd med att förinta alla värden i haven. Också detta på kortaste tid. Valen, denna havens storvilt är snart en saga blott. Tekniken, med sina moderna maskiner och vapen har här begått ett av sina skymfligaste brott. Laxen, som förr stod tjock som gröt i älvarna under lektiden eller havsfisken, som stod i omätliga stim helt intill kusten när människan fångade på ett naturligt sätt, äro båda på väg att förintas. När giftiga syror släpptes i älvarna, när ångtrålarna och de moderna motorbåtarnas snörpnot få gjort sitt, är denna för människan så härliga livskälla om några generationer ett zoologiskt minne blott. Hur är det med människan själv, äro dessa människor från storstädernas kollektiva drivhusluft, desamma som en gång deras fäder i naturens sköte? Den materialistiska njutningslystnaden, penningjaget och en onaturlig diet har utplundrat deras andliga och fysiska motståndskraft, de ha levat i en falsk skenvärld. Under jakten efter lyckan ha de endast uppnått nervösa och förtidigt förbrända kroppar, likt en evig malström förtär denna onaturliga lära sina egna offer.

En tid skall komma, när människorna skola vrida sig i vånda och ropa efter ett stöd och rättesnöre att vandra vidare efter. Då finns det en stor läkare, som är villig sluta alla i sin famn. De som icke förakta hans namn, Naturens Eviga Gudomliga Kraftkälla, skall då åter samla sina förpinade mänskliga rester i sitt sköte. När människan lever i harmoni med naturens eviga lagar är hon alltid lycklig. När hon börjar studera naturens stora under, inser hon sin egen begränsning, alla hennes forna medicinmän kunde inte en gång förklara eller skapa det oskyldigaste strå på marken. Människan får aldrig glömma att hon bara är ett stycke jord och inget annat än en produkt av markens gröda.

Motsatsen till det kommunistiska eller det konstlade manifestet som alla medvetet eller omedvetet omfattar är det naturliga manifestet. Jag är klart medveten om att detta nya manifest skall framkalla en våldsam reaktion därför att det är sanning. Det betyder ju att allt som förut betraktats som det största av mänsklig framåtanda inte skall äga något bestående värde. Men detta är inget annat än en naturlag, den lag som säger att Du uppnår motsatsen av vad Du eftersträvar när det Du eftersträvar står i strid mot naturlagarna.

När människan släpper den konstlade världen och glider över i den naturliga, uppstå nya etiska värden, den gamla Hellenska skönhetsläran kommer då tillbaka i ett förklarat ljus. Den onaturliga konsten ersättes med den naturliga. Hatläran försvinner, de sterila Dogmernas ritualreligion utbytes med den levande kärleksläran. Den onaturliga mara som hållit människan fången släpper sitt grepp, andligt och fysiskt, starkare och skönare, mänskliga individer och kulturer kommer att växa på den fallnas ruiner."

"Detta manifest är tillägnat den svenska landsbygdsungdomen, som är i avsaknad av en ideologi. I sin strävan att finna en bärig grund för sina studier och skänka den självförtroende i umgänget med den marxistiskt skolade industriarbetarungdomen, bör den lägga på minnet att den nu har en starkare och bättre idé än dem."This is the Natural Manifesto in english. Or as my brother wrote it:
"The natural Manifesto written 1943 in Sweden, during world war two by “ATTARP” —
aka. Knut Nilsson, my father’s father — translation Leif Erlingsson."


Translated 2009-10-10.

"The current worldview is footed on the Communist Manifesto or the materialistic Manifesto in all its variations. That is, society’s industrialization, organization and centralization; the liquidation of and replacement of entrepreneurs and farmers’ with staff and salary workers. This basic philosophy of the materialist doctrine carries in itself the seed of its own destruction. As no tree grows to heaven and no hills for ever go up, this artificial construction falls together, like in the cultures before this, that has come and gone through the millennia. It is only the slower or faster pace, which is of interest.

If we consider for example the current ongoing world war, where eventually no victors or vanquished remains but there will be only survivors and the dead, this is only a natural consequence of the so-called scientific materialism. How long this war will last, nobody knows. But one thing we may already be convinced of – that if anything at all remains at it’s end, there’ll just be a truce. How long this will become is dependent on a few personalities capabilities to for a longer or shorter time avert the final collapse. Its fate is inevitable, because this artificial construction is based on a lie, the doctrine of the industry’s hegenomy over agriculture, namely the greenhouse plants power and authority over natural plants, or the artificial society’s dictatorship over the natural, and all individuals according to the same template.

Each man can now be a witness to its ultimate consequences, when it’s technical triumph consist in building and administrating the most effective means of destruction. See there, one of this philosophy of power’s ultimate consequences, coupled with the equally great spiritual decay. This materialistic culture has been set on, in the shortest possible time to turn all natural resources into money, resources that future generations would have lived of and enjoyed for millennia. An infernal search for and a constant battle on life and death for new coal, oil and ore fields have been conducted, for the fastest possible depletion of the same. The forests are devastated and the natural fertility of the soil is depleted and they are made sterile through artificial means. Se examples in the formerly fertile American prairies, which now are sandy deserts, plundered by an unhealthy monetary greed. Or have a look at our own Weibullsholm, where the natural reactions of formerly large fields of fertile soils have been depleted through exploitation using the artificial stimulating substances of the materialistic agronomic science. The natural soil minerals, which through the harvests are brought in to the cities, these huge human plant houses, are consumed and through huge pipes flushed out into the sea or into the rivers, speed up this unnatural process. Or watch our pets, how their natural resistance are undermined through artificial animal feeds and a fake plant house existence. Tuberculosis, contagious abortions, foot-and-mouth disease, anthrax, etc. are some of its consequences.

Man bleed through his so-called science the physical functions of our pets, all to satisfy the currently living generation’s materialistic self-indulgence … or consider how her haughty machine culture is about to destroy all that’s valuable in the oceans. Also this in the shortest possible time. The whale, this the big game of the ocean, is soon just a fairy tale. Technology, with its modern equipment and weapons have here committed one of its most opprobrious crimes. The salmon, which once stood as thick as porridge in the rivers during the spawning season or the pollock, who stood in immense shoals quite close to the coast when man was catching them naturally, are both on it’s way to extinction. When toxic acids are released into rivers, when the steam trawlers and the ringnots of the modern motorboats have done their work, this for man so wonderful source of life will in a few generations just be a distant zoological memory. What about man himself, are these people from the big cities collective plant house atmosphere the same as once their fathers in the bosom of nature? The materialistic self-indulgence, the money-self and an unnatural diet has plundered their spiritual and physical resistance. They have lived in a world that is false illusion. In pursuit of happiness they have only achieved nervous and prematurely burnt out bodies. Like an eternal maelstrom this unnatural teaching devour it’s own victims.

A time will come when men will writhe in angst, and cry for guidance and norms to follow. Then there is a great doctor who is willing to embrace all in his arms. Those who do not despise his name, The Eternal Divine Power plant of Nature, will then reassemble their tormented human remains in its bosom. When humans live in harmony with nature’s eternal laws, she is always happy. When she begins to study nature’s great wonders, she realizes her own limitations. All of her former medicine men could not even explain or create the most innocent of straw on the ground. Human beings must never forget that she’s just a piece of dirt and nothing but a product of the soil’s crop. [Leif Erlingsson: Here I beg to differ. We are much, much more than that. 2009-10-10.]

The opposite of the Communist or the artificial Manifesto, which all consciously or unconsciously are supporting, is the Natural Manifesto. I am well aware that this new manifesto will provoke a violent reaction because it is the truth. It of course means that everything that formerly was regarded as the greatest of human ambition shall have no lasting value. But this is no more than a law of nature, the law that says that you achieve the opposite of what you seek when you seek that which is opposite to the laws of nature.

When man release the artificial world and slip over into the natural, new ethical values appear. The old Hellenic beauty teaching will return in a revealed light. The unnatural art is replaced by the natural. The hatedoctrine goes away. The religion of sterile ritual and dogma is replaced by the living teaching of love. That unnatural nightmare that kept man prisoner releases its grip. Spiritually and physically stronger and more beautiful human individuals and cultures will grow on the ruins of the fallen."

"This Manifest is dedicated to the Swedish rural youth, who is in the absence of an ideology. In their strife to find a solid basis for their studies and to give them self-confidence in dealing with the Marxist trained industrial working youth, they should file to memory that they now have a stronger and better idea than them."Gästbok


Webdesign © Vetteljus. Art © David Delamare.
All rights reserved and nothing you find here may be dublicated in any way.